Suomen Raamattuopiston Säätiön
säännöt

1 §

Nimi ja kotipaikka

Säätiön nimi on Suomen Raamattuopiston Säätiö.

Nimi käännetään ruotsiksi muodossa Stiftelsen för Finska Bibelinstitutet ja englanniksi muodossa The Finnish Bible Institute Foundation.

Säätiön kotipaikka on Kauniaisten kaupunki.

2 §

Tarkoitus

Säätiö on kirkon piirissä toimiva riippumaton sisälähetysjärjestö. Säätiö tunnustaa sitä Raamattuun perustuvaa kristillistä uskoa, joka on lausuttu kolmessa vanhan kirkon uskontunnustuksessa sekä luterilaisissa tunnustuskirjoissa.

Säätiön tarkoituksena on kutsua ihmisiä uskomaan evankeliumi ja auttaa heitä raamatunopetuksella kasvamaan evankeliumin tuntemisessa, toteuttamisessa ja levittämisessä ja siten palvella kirkkoa ja ystäviään. Säätiö tukee myös ulkolähetystyötä sen mukaan kuin siihen erityisiä varoja osoitetaan.

3 §

Toiminta

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan

a. harjoittamalla evankelioimistoimintaa ja muuta kristillistä julistustoimintaa,

b. järjestämällä raamatunopetusta ja koulutusta, joka antaa valmiuksia kristillisen seurakunnan toimintaan,

c. harjoittamalla kristillistä lapsi-, varhaisnuoriso- ja nuorisotyötä,

d. perustamalla ja ylläpitämällä raamattuopistoja,

e. perustamalla ja ylläpitämällä kristillisiä loma- ja kurssikeskuksia,

f. julkaisemalla kristillisiä kirjoja, lehtiä, äänitteitä, tallenteita yms.,

g. perustamalla ja ylläpitämällä muita tarkoituksensa mukaisia työaloja, toimintakeskuksia ja laitoksia.

4 §

Peruspääoma ja rahastot

Säätiön peruspääoma on säädekirjassa mainitut viisituhattaneljäkymmentäviisi euroa kuusikymmentäneljä senttiä (5.045,64 euroa) lisättynä niillä pääomaerillä, jotka säätiön hallitus peruspääomaan siirtää. Peruspääoma säilytetään vähentämättömänä.

Säätiön hallituksen päätöksellä voidaan perustaa eri käyttötarkoituksiin nimettyjä rahastoja, joiden pääoman kartuttamisesta ja käytöstä asianomaisten rahastojen edellyttämiin tarkoituksiin hallitus päättää.

5 §

Omaisuus

Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamenttaja sekä muullakin laillisella tavalla hankkia varoja tarkoituksensa toteuttamista varten.

Säätiöllä on myös oikeus hankkia ja omistaa kiinteistöjä.

Säätiön omaisuutta on hoidettava huolellisesti ja taloudellisesti

6 §

Hallitus

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus.

Hallitukseen kuuluu yhdeksän luottamustoimista jäsentä ja hallituksen valitsema säätiön toiminnanjohtaja toimisuhteensa perusteella.

Hallituksen jäsenen tulee olla Raamatun ja luterilaiseen tunnustukseen sitoutuva kristitty ja tehtävässään Jumalan ja ihmisten edessä toimia sopusoinnussa Suomen Raamattuopiston Säätiön toimintaperiaatteiden kanssa.

Hallitus täydentää itse itseään. Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta. Vuosittain eroaa kolme luottamustoimista jäsentä. Ensimmäisenä ja toisena

vuotena erovuoron ratkaisee arpa. Erovuorossa oleva voidaan valita uudelleen. Hallituksen jäsenyys päättyy, kun jäsen on täyttänyt 70 vuotta.

Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ja kutsuu sihteerin.

Hallituksen jäsenyydestä ei suoriteta palkkioita, mutta hallituksen kokouksiin osallistumisesta matkustuskulut korvataan.

7 §

Hallituksen kokoontuminen

Hallitus kokoontuu tarpeen mukaan puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on myös kutsuttava kokoon, jos vähintään kolme jäsentä jonkin erityisen asian takia sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä muuta jäsentä on saapuvilla, paitsi sääntöjen muuttamisesta ja säätiön lakkauttamisesta päättettäessä. Jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa, joissa ratkaisee arpa. Hallituksen kokouksissa asioita esittelevät pääsääntöisesti toiminnanjohtaja ja talousjohtaja vastuualueensa mukaisesti.

Hallituksen on pidettävä ennen toukokuun loppua vuosikokous, jonka on suoritettava ainakin seuraavat tehtävät:

a. tarkastetaan säätiön edellisen kalenterivuoden toiminnasta laadittu kertomus,

b. esitetään edellisen kalenterivuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta,

c. valitaan hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle,

d. valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja,

e. kutsutaan sihteeri,

f. valitaan kuluvan vuoden tilejä tarkastamaan keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja, ja jos tarkastaja ei ole yhteisö, tulee valita myös varatilintarkastaja

8 §

Toiminnanjohtaja ja muut toimihenkilöt

Hallitus ottaa toimeen ja vapauttaa toimesta toiminnanjohtajan, talousjohtajan, voimassa olevan organisaation linjanjohtajat ja julistus-, opetus-, ja sielunhoitotyöntekijät sekä määrää kaikkien työntekijöiden palkkauksen perusteet.

Toiminnanjohtaja johtaa hallituksen alaisuudessa säätiön toimintaa.

Talousjohtaja hoitaa toiminnanjohtajan alaisuudessa säätiön taloutta.

Hallitus on oikeutettu käyttämään säätiön toiminnassa asiantuntijoiden ja säätiön työtä tukevien ystävien apua.

9 §

Hallitusta avustava elin

Hallitus on oikeutettu asettamaan erityisen elimen valmistelemaan hallituksen käsiteltäväksi tulevia asioita ja käyttämään itsenäisesti päätösvaltaa, jonka hallitus sille erillisellä ohjesäännöllä uskoo.

10 §

Säätiön nimen kirjoittaminen

Säätiön nimen kirjoitta hallituksen jäsen, jonka hallitus on siihen valtuuttanut, juoksevissa asiossa ne henkilöt, jotka hallitus tähän valtuuttaa.

11 §

Tilinpäätös ja tilintarkastajat

Säätiön tilikausi on kalenterivuosi. Säätiön tilinpäätös ja toimintakertomus, hallituksen pöytäkirjat ynnä muuta toimintaa koskevat asiakirjat on maaliskuun 31. päivään mennessä annettava tilintarkastajalle (tai tilintarkastusyhteisölle), jonka tulee toimittaa tarkastus ja antaa tarkastuskertomus hallitukselle huhtikuun 30. päivään mennessä.

Hallitus lähettää vuosittain ennen kesäkuun loppua patentti- ja rekisterihallitukselle säätiön toimintakertomuksen sekä jäljennökset tilinpäätöksestä ja tilintarkastajan lausunnosta.

12 §

Sääntöjen muuttaminen

Jos nostetaan kysymys sääntöjen muuttamisesta tai säätiön lakkauttamisesta, vaaditaan asian ratkaisuun vähintään 2/3 enemmistö hallituksen koko jäsenmäärästä ja muuttamispäätöksen hyväksyminen sellaisenaan kahdessa kokouksessa, joiden välillä on vähintään kaksi kuukautta.

13 §

Säätiön lakkauttaminen

Jos säätiö lakkautetaan, sen omaisuus luovutetaan säätiön toimintaa lähinnä olevaan kristilliseen tarkoitukseen.

(Suomen Raamattuopiston Säätiön hallitus hyväksyi nämä säännöt kokoukssissa 8/25.11.2010 ja 5/18.8.2011

Sääntömuutosehdotus hyväksytty SROS:n hallituksen kokouksessa 5/2018, 31.5.2018. Sääntömuutosehdotuksen toinen käsittely SROS:n hallituksen kokouksessa 7/2018, 13.9.2018.)

Tue työtämme

Perussanomalta