Testamentti

Kenelle joutuu se minkä sinä olet hankkinut?

Arjen kiireen keskellä kysymys ei tunnu oikein koskaan ajankohtaiselta. Kaikkien tärkeintä – sovintoa Jumalan ja lähimmäisten kesken – se ei myöskään ohita. Mutta tärkeiden kysymysten joukkoon se eittämättä kuuluu. Monille meistä on kertynyt omaisuutta, jonka itse työllämme olemme ansainneet. Joidenkin maallinen omaisuus karttuu myös perintöjen ja pääomatuottojen kautta.

Jos testamenttia ei ole tehty, omaisuutesi jaetaan kuollessasi perintökaaren mukaan. Tiedätkö mitä se tarkoittaa omalla kohdallasi? Ainut mahdollisuus vaikuttaa omaisuuden jakamiseen on testamentti. Sen tarjoamia mahdollisuuksia kannattaa hyödyntää.

Testamentti pähkinänkuoressa

Testamentin voi periaatteessa laatia kuka tahansa, mutta jos perintö- ja testamenttioikeuteen ja verotukseen liittyvät kysymykset eivät ole tuttuja, on hyvä käyttää asiantuntijan apua. Se varmistaa, että testamentin tekijän viimeinen tahto aikanaan tapahtuu.

Olemme koonneet sinua varten listan keskeisimmistä testamentin tekoon liittyvistä seikoista sekä testamenttimalleja. Toivottavasti niistä on sinulle apua.

Miksi tehdä testamentti?

Suomen lain mukaan vainajan omaisuus jaetaan perintökaaressa (40/1965) säädetyn perimysjärjestyksen mukaan. Testamentilla voi poiketa lakimääräisestä perimysjärjestyksestä. Omaisuuttaan voi siis testamentilla lahjoittaa haluamallaan tavalla. Järkevästi tehdyllä testamentilla voi säästää huomattavia summia perintöverotuksessa.

Perintöoikeutta pähkinänkuoressa

Perimysjärjestys määräytyy siis perintökaaren mukaan. Ensimmäinen perillisryhmä on vainajan rintaperilliset, eli vainajan lapset ja heidän jälkeläisensä. Mikäli vainajalta ei jäänyt rintaperillisiä, hänet perii aviopuoliso. Mikäli puolisoakaan ei ole, omaisuuden perii toinen perillisryhmä, vainajan isä ja äiti sekä heidän jälkeläisensä eli vainajan siskot ja veljet ja heidän lapsensa. Tämän jälkeen tulee vielä kolmas perillisryhmä eli isovanhemmat ja heidän jälkeläisensä. Serkut eivät enää peri. Jollei perillisiä ole, eikä testamenttia ole tehty, perintö menee valtiolle.

Kuka saa tehdä testamentin?

Testamentin tekijän tulee pääsääntöisesti olla täysi-ikäinen. Testamentintekijän tulee myös olla psyykkisesti sellaisessa tilassa, että hän on kykenevä itsenäiseen tahdonmuodostukseen ja ymmärtää testamentin merkityksen.

Mistä omaisuudesta voin testamentilla määrätä?

Henkilö, jolla ei ole rintaperillisiä, voi testamentilla määrätä vapaasti kaikesta omaisuudestaan riippumatta siitä, onko se kiinteää vai irtainta, perittyä vai hankittuja. Puolisolta perittyä omaisuutta leski ei kuitenkaan voi testamentata. Rintaperillisillä on oikeus lakiosaan, mikä tarkoittaa sitä, että heillä on oikeus testamentista huolimatta saada puolet heille muutoin tulevasta perinnön arvosta. Jos henkilö on naimisissa, puolisolla on avio-oikeus aviopuolisonsa omaisuuteen ellei avioehdossa ole toisin sovittu. Jos avioehtoa tai muuta rajoitusta ei ole, kummallakin puolisolla on oikeus puoleen puolisoiden omaisuudesta. Puoliso voi testamentilla määrätä vain omasta puolikkaastaan.

Voinko muuttaa tai peruuttaa testamentin?

Testamenttia voidaan muuttaa milloin tahansa. Tällöin tulee kuitenkin noudattaa yllä kuvattuja muotovaatimuksia. Paras tapa muutoksen tekemiselle on kokonaan uuden testamentin laatiminen. Samassa yhteydessä voi todeta, että uusi testamentti kumoaa aiemmin laaditut testamentit. Testamentin voi myös peruuttaa milloin tahansa. Peruuttaminen tapahtuu helpoiten hävittämällä alkuperäiset testamenttiasiakirjat ja niistä mahdollisesti otetut kopiot. Testamentin sisältö on syytä aika ajoin tarkistaa – vastaako testamentti edelleen omaa tahtoa ja onko omaisuus, josta testamentilla määrätään edelleen testamentin tekijän hallussa.

Miten laadin testamentin?

Testamentin voi periaatteessa laatia kuka tahansa, mutta jos perintö- ja testamenttioikeuteen ja verotukseen liittyvät kysymykset eivät ole tuttuja, on hyvä käyttää asiantuntijan apua. Se varmistaa, että testamentin tekijän viimeinen tahto aikanaan tapahtuu.

Testamentti on tehtävä kirjallisesti. Tiettyjä lain vaatimia muotomääräyksiä on noudatettava, jotta testamentista tulisi pätevä. Alla on lueteltu olennaiset seikat.

Testamentintekijä: Jotta tiedetään kenen testamentti on kyseessä, siitä tulee käydä ilmi testamentin tekijän nimi, henkilötunnus ja osoite.

Testamentinsaaja: Kaikki testamentin saajat tulee yksilöidä. Saajien osalta testamentissa tulee mainita vähintään saajien nimet. Jotta vältytään tulkintaepäselvyyksiltä henkilötunnus tai sen puuttuessa syntymäaika tai -vuosi helpottavat tulkintaa. Suomen Raamattuopiston Säätiön ollessa saajana on hyvä mainita y-tunnus 0211078-0.

Testamentattava omaisuus: Testamentissa tulee mainita myös testamentin kohde. Jos testamentti kohdistuu vain tiettyyn omaisuuteen, tulee tuo omaisuus yksilöidä riittävän selkeästi.

Omakätinen allekirjoitus: Testamentissa tulee olla testamentinantajan omakätinen allekirjoitus.

Kaksi todistajaa: Testamentti on tehtävä kirjallisesti kahden esteettömän todistajan yhtä aikaa läsnä ollessa. Kun testamentin tekijä on allekirjoittanut testamentin tai tunnustanut siinä olevan allekirjoituksensa, todistajien on todistettava testamentti allekirjoituksellaan. Todistajien on lisäksi merkittävä testamenttiin ammattinsa ja kotipaikkansa sekä todistamisen aika ja paikka.

Todistaja on pääsääntöisesti esteetön silloin, kun hän ei ole testamentin tekijän lähisukulainen eikä testamentin saaja eikä saajan lähisukulainen. Todistajan tulee olla myös 15 vuotta täyttänyt ja henkisesti todistamiseen kykenevä.

Todistajien ei tarvitse nähdä testamentin sisältöä. Heidän tulee kuitenkin tietää, että kyseinen asiakirja on testamentti. Testamenttia ei tarvitse erikseen vahvistaa maistraatissa tai muussa viranomaisessa.

Testamentin säilyttäminen

Testamentti voidaan sen säilyttämisen varmistamiseksi tehdä kahtena kappaleena, joita säilytetään eri paikoissa, esim. pankin tallelokerossa ja kotona. Mikäli testamentti tuhoutuu, katoaa tai sellaista ei löydetä, ei testamentti ole voimassa saajansa hyväksi.

Erilaisia testamentteja

Testamentti voi olla sisällöltään joko yleistestamentti tai erityistestamentti. Yleistestamentissa määrätään tietyille tahoille jokin suhteellinen osuus omaisuudesta. Erityistestamentissa testamentti kohdistuu ainoastaan tiettyyn rahasummaan, yksilöityyn esineeseen tai esimerkiksi sijoitusomaisuuteen. Tällainen erityistestamentilla määrätty omaisuus erotetaan kuolinpesästä ennen muun omaisuuden jakamista lakisääteisten perillisten kesken. Testamentti voi olla myös näiden yhdistelmä, jossa ensin määrätään tietyn omaisuuserän saajasta ja vasta sen jälkeen lopusta omaisuudesta yleistestamentin tavoin suhteellisesti.

Sinulle, joka haluat muistaa Suomen Raamattuopistoa testamentilla

Testamenttiasioissa sinua palvelee talousjohtaja Christer Fallström sekä hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Elina Lamminmäki. Verkostoomme kuuluu myös kumppaniasianajajia, joilta saat apua perintösuunnitteluun ja testamentin tekemiseen.

Christer Fallström

050 4793008

Elina Lamminmäki

040 4516987

Halutessasi voit jättää testamentin säilytettäväksi Suomen Raamattuopiston turvasäilöön. Tämä ei millään tavoin rajoita oikeuttasi muuttaa tai peruuttaa sitä. Testamenttia säilytetään luottamuksellisena. Siitä ei anneta tietoja muille ennen testamentintekijän kuolemaa.

Erilaisia testamenttimalleja

Testamentin voi periaatteessa laatia kuka tahansa, mutta jos perintö- ja testamenttioikeuteen ja verotukseen liittyvät kysymykset eivät ole tuttuja, on hyvä käyttää asiantuntijan apua. Se varmistaa, että testamentin tekijän viimeinen tahto aikanaan tapahtuu.

 

Malli 1. on yleiskaava testamentin tekemiseksi kenelle tahansa.

Malli 2. on testamenttia varten, jossa Suomen Raamattuopiston Säätiö on yhtenä erityistestamentin saajana.

Malli 3. testamenttia varten, jossa Suomen Raamattuopiston Säätiö on yleistestamentin saaja ja jotakin erityistä omaisuutta annetaan muille.

Malli 4. on testamentin tekijälle, joka haluaa määrätä kaiken omaisuutensa Suomen Raamattuopiston Säätiölle.

Malli 5. on niitä varten, jotka haluavat toisen henkilön kanssa laatia keskinäisen omistusoikeustestamentin, jossa on toissijaismääräys. Tällöin on kuitenkin syytä ottaa huomioon veroseuraamukset. Keskinäisen testamentin voivat tehdä ketkä tahansa, esimerkiksi aviopuolisot, sisarukset, ystävykset jne.

Malli 6. on niitä varten, jotka haluavat toisen henkilön kanssa laatia keskinäisen hallintaoikeustestamentin, jossa on toissijaismääräys.

Tarvitsetko apua testamentin laatimisessa?
Me autamme.